شرکتفرشنگینمشهدهلالفعالیتخودراازسال ۱۳۸۰ شروعکردهاست. کارخانهفرشنگینمشهدهلالدرشهرفرشکاشان،شهرستانآرانوبیدگلواقعاست. اینکارخانهفرشدرسهحوزهریسندگیونساجی (تولیدانواعنخهایفرشماشینی)،بافندگی (تولیدوبافتانواعفرشماشینی) وتکمیلوآهارفرشماشینیفعالیتمیکند.
شرکتفرشمشهدنگینهلالیکیازبزرگترینتولیدکنندگانوصادرکنندگاننمونهفرشکاشانمیباشد. شرکتفرشنگینمشهدهلالهموارهتلاشکردهاستکهفرشیباکیفیتوبااستانداردهایروزدنیارابدستمصرفکنندهبرساندازاینروتمامیمحصولاتشرکتفرشنگینمشهدهلال (فرششبان) داراینشانثبتشدهاستانداردو ۳۶ ماهضمانتمحصولمیباشند.